KBT

Om KBT

I bland kör vi ”fast” i livet. Det kan vara svårt att på egen hand komma vidare eller bryta gamla mönster och vanor. Att prata med någon som har kunskap och erfarenhet och står utanför familj och vänskapskrets är ofta till god hjälp.

Kognitiv BeteendeTerapi KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effektivitet och resultat vid olika psykologiska problem som ex. oro, nedstämdhet, låg självkänsla, stress, fobier, tång och relationsproblem.

Arbetet i terapin fokuserar på våra tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop, hur de påverkar oss och hur vi kan påverka dem. Vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss, hur vi agerar och vice versa.

Terapin syftar till att ge dig kunskap, insikt och strategier/verktyg som är mera ändamålsenliga och leder dig mot dina mål. Utmärkande för KBT är att den är strukturerad och målinriktad. Fokus ligger mera på de faktorer som i dag vidmakthåller dina problem än de faktorer som en gång i tiden utlöste dem. Vid behov hanterar vi också tidigare upplevelser och anknytningsmönster.

Det är min uppgift som terapeut att hjälpa dig att kartlägga och medvetandegöra inte bara dina svårigheter utan också dina resurser och att ge dig verktyg så att du kan hantera din vardag bättre.
Här får du arbeta med det som är viktigt för dig, genom vägledning får du hjälp att se gamla mönster och beteenden som styr dig på ett negativt sätt i vardagen.

När du kontaktar mig, via telefon eller mail, så bestämmer vi tid för ett första bedömningssamtal. Vi startar med 1-3 inledande samtal där vi lär känna varandra och jag hjälper dig att kartlägga dina svårigheter och resurser. Du får också en introduktion i det kognitiva arbetssättet. Om du efter dessa samtal bestämmer dig för att fortsätta terapin sätter vi tillsammans upp de mål som du vill nå.

I terapi utgår vi från konkreta situationer ”här och nu” där du i dag upplever problem. Vi kommer att undersöka tankar, känslor och beteenden. Du får hjälp att se vad som inträffar i dina ”problemsituationer” och tillsammans finner vi sedan alternativa sätt att se på och hantera dessa.

Tryggheten och tilliten i terapin byggs upp i en jämbördig dialog mellan dig som klient och mig som terapeut, där vi båda är aktiva och samarbetar. Du är expert på ditt liv och dina problem. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter.

I terapin ingår också hemuppgifter som vi kommer överens om och som du genomför mellan sessionerna. De kan ex. bestå av att registrera eller testa tankar och beteenden. Syftet är att du själv på det sättet fortsätter med och effektiviserar det arbete som vi påbörjat under sessionerna.

Terapins längd är individuell varierar beroende på vad du vill arbeta med och vilka mål du vill uppnå. Varje session är 45 minuter lång.